Mon AlloCiné
  La Légende du grand judo

  Réalisateurs

  Acteurs et actrices

  Yoshio Kosugi
  Yoshio Kosugi
  Rôle : Saburo Kodama
  Ryunosuke Tsukigata
  Rôle : Gennosuke Higaki
  Akitake Kono
  Rôle : Yoshima Dan
  Soshi Kiyokawa
  Soshi Kiyokawa
  Rôle : Yujiro Toda
  Kunio Mita
  Kunio Mita
  Rôle : Kohei Tzusaki
  Akira Nakamura
  Akira Nakamura
  Rôle : Toramnosuke Niscki
  Sugisaku Aoyama
  Sugisaku Aoyama
  Rôle : Tsunetami Iimura
  Ichirô Sugai
  Rôle : Le chef de la police Mishima
  Wada Michisaburo Segawa
  Nemeto Eisaburo Sakauchi
  Torakichi Hajime Hikari
  Buddhist Priest Kokuten Kodo
  Sayo Murai Yukiko Todoroki
  Osumi Kodana Ranko Hanai
  Sanshiro Sugata Susumu Fujita
  Shogoro Yano Denjiro Okochi
  Hansuke Murai Takashi Shimura

  Scénario

  Scénariste Akira Kurosawa
  D'après l'oeuvre de Tsuneo Tomita

  Soundtrack

  Compositeur Seiichi Suzuki

  Production

  Producteur Keiji Matsuzaki

  Equipe technique

  Directeur de la photographie Akira Mimura
  Monteur Toshio Goto
  Monteur Akira Kurosawa
  Directeur artistique Masao Totsuka
  Assistant réalisateur Toshio Sugie
  Assistant réalisateur Seki Nakamura

  Sociétés

  Production Toho Company Ltd.
  Exportation/Distribution internationale Tohokushinsha Film Corporation
  Exportation/Distribution internationale The Criterion Collection
  Back to Top